Privacy & Cookiepolicy

Privacybeleid

1. Toelichting

Dit is het privacybeleid van de VZW KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR DIERKUNDE VAN ANTWERPEN, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0407.186.105 en met maatschappelijke zetel gevestigd te 2018 Antwerpen, Koningin Astridplein 26 (“KMDA”).

Lees het privacybeleid aandachtig door, het bevat essentiële informatie over hoe Persoonsgegevens verwerkt zullen worden en het gebruik van cookies op de websites.

Een actuele lijst van websites kan U vinden in addendum 1. (“Website”).

Door het verstrekken van uw Persoonsgegevens op de Website verklaart u kennis te hebben genomen van dit Privacybeleid en gaat u er eveneens akkoord, alsook met de verwerking van uw Persoonsgegevens.

Dit privacybeleid kan op eender welk ogenblik aangepast worden. Door het plaatsen van een bestelling wordt u geacht kennis genomen te hebben en ingestemd te hebben met de laatste versie van dit beleid.

2. Algemeen

KMDA is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die verzameld en verwerkt worden in het kader van het bestellen van toegangstickets voor evenementen geproduceerd door KMDA. Toegangstickets zijn tickets besteld en betaald op de Website, telefonisch bestelde tickets of ter plaatste aangekochte tickets (“Toegangstickets”).

KMDA zal alle gegevensbeschermingswetgeving die van toepassing is, zowel nationaal, Europees als internationaal naleven voor alle ontvangen Persoonsgegevens.

3. Persoonsgegevens

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon zijn persoonsgegevens. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, aan de hand van één identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, online identificator of elementen die kenmerkend zijn voor fysiek, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. (“Persoonsgegevens”)

Bij het bestellen van Toegangstickets zal u, om de bestelling te kunnen voltooien en u de Toegangstickets te kunnen bezorgen, gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. KMDA waakt erover u enkel om de meest relevante en noodzakelijke persoonsgegevens te vragen in het kader van een bestelling.

De persoon die de aankoop verricht elektronisch of via telefoon (“Klant”) is verantwoordelijk voor de correcte opgave van de gevraagde Persoonsgegevens aan KMDA. Dit zowel voor Persoonsgegevens van Koper als alle betrokken personen (“Derde(n)”) waarvoor Toegangstickets worden aangekocht.

Via de Website, voor de bestelling van Toegangstickets, is het mogelijk om een profiel aan te maken om toekomstige bestellingen te vergemakkelijken.

Voor dit profiel dient u meer Persoonsgegevens op te geven aan KMDA, onder meer om misbruik te voorkomen, doch staat het u vrij om de bestelling voor Toegangstickets te voltooien zonder een profiel aan te maken.

4. Doeleinden van de verwerking

KMDA zal de ontvangen Persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor volgende doeleinden:

De levering en facturatie van de door u bestelde producten met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.
Het beheer van uw account op de Website of uw Persoonsgegevens opgenomen in het KMDA-klantenbestand, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd. Indien aangegeven door u, het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete en voorafgaande toestemming.
Het optimaliseren van het beheer en de kwaliteit van de Website. En het opstellen van bezoekersaantallen en –statistieken: deze zijn volledig anoniem waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kan achterhaald worden. Met als rechtsgrond de legitieme belangen om de dienstverlening en Website voortdurend te verbeteren.
Het toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, commerciële boodschappen, acties en promoties, het tonen van online advertenties met als rechtsgrond uw expliciete en voorafgaande toestemming (*).

U bent niet verplicht uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijp dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

(*) Onder uitdrukkelijke toestemming kan worden begrepen: het inschrijven van uw e-mailadres op de Website, het aanvinken van hiervoor voorziene vakken of dergelijke meer (“opt-in”).

Uw toestemming kan op eender welk moment worden ingetrokken zonder motivering door de mogelijkheid tot uitschrijven die onderaan bij elke Marketingmail is voorzien.

U kan zich in het algemeen steeds verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor doeleinden van direct marketing via eenvoudige kennisgeving naar privacy@kmda.org.

De verstrekte Persoonsgegevens worden enkel door KMDA en de betrokken promotor verwerkt. Deze worden niet doorgegeven aan derde partijen, derde landen of internationale organisaties, andere dan beschreven in deze overeenkomst, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Bij een gedeeltelijke of gehele reorganisatie of overdracht van activiteiten van KMDA, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien KMDA failliet gaat, kan dit betekenen dat Persoonsgegevens aan nieuwe entiteiten of derden worden overgedragen.

Het kan voorkomen dat KMDA uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving dient te onthullen. KMDA zal in redelijkheid pogen om u van tevoren te informeren, tenzij onderhevig aan wettelijke beperkingen.

5. Duur van de verwerking

Persoonsgegevens worden verzameld met als doel Toegangstickets en Abonnementen aan te bieden en te verkopen aan de Koper en Derden.

Persoonsgegevens zullen gedurende 24 maanden na aankoop van Toegangstickets bijgehouden worden, indien geen account werd aangemaakt. Na deze termijn zal KMDA de nodige stappen ondernemen om deze Persoonsgegevens te anonimiseren. Indien bij aankoop een account werd aangemaakt zullen de Persoonsgegevens bijgehouden worden tot 2 maanden na verwijdering van het account, daarna zal KMDA overgaan tot het anonimiseren van de Persoonsgegevens.

De KMDA kan persoonsgegevens delen in het kader van de organisatie van evenementen of de sponsoring ervan. Er zullen beperkte persoonsgegevens gedeeld worden met de betrokken promotor, zijnde: voor-, achternaam en emailadres. De KMDA is niet aansprakelijk voor de verwerking van Persoonsgegevens door de betrokken promotor, maar legt wel strikte voorwaarden op aan deze. Hiervoor verwijzen we naar de algemene voorwaarden van deze.

6. Rechten

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw Persoonsgegevens.

U bent vrij om Persoonsgegevens al dan niet meer te delen aan KMDA, u heeft steeds het recht om deze Persoonsgegevens te verbeteren, te beperken, aan te vullen of te verwijderen.

U kan zich verzetten tegen de verwerking van Persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen indien KMDA geen wettelijk of algemeen belang heeft voor de verwerking.

Voor direct marketing kan u zonder een reden op te geven, u steeds verzetten. U beschikt over het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

U beschikt over het recht om uw verstrekte Persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen.

U kan KMDA hiervoor steeds contacteren via volgend e-mailadres: privacy@kmda.org.

Indien u een klacht wil indienen wegens schending van uw Persoonsgegevens dient u zich te richten naar de toezichthoudende autoriteit. Hiervoor dient u contact op te nemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, www.privacycommission.be of commission@privacycommission.be.

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

KMDA neemt organisatorische en technische maatregelen om de vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van Persoonsgegevens.

KMDA kan niet aansprakelijk worden geacht voor enige direct of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van Persoonsgegevens.

U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en identificatiegegevens, alsook om de toegang tot uw login en code te voorkomen.

8. Toegang door derden

Wij verlenen toegang tot Persoonsgegevens aan onze werknemers, dit om deze te kunnen verwerken en te zorgen voor een goede dienstverlening. Wij garanderen hiervoor een gelijkaardig niveau van bescherming.

Cookiebeleid

1. Cookies

Cookies zijn kleine bestanden geplaatst op uw computer of mobiele telefoonbrowser door de websites die u bezoekt. Inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen door KMDA gelezen worden gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

Cookies worden wijdverspreid gebruikt om websites te laten werken, de gebruikservaring te verbeteren alsook bepaalde informatie aan de eigenaar van een website mee te delen. Onze cookies kunnen informatie opslaan omtrent uw online voorkeuren en ons toelaten onze website aan te passen aan uw voorkeuren.

Het is verplicht om toestemming te vragen voor het gebruik of opslag van cookies en gelijkaardige technologieën op computers en mobiele apparaten, andere dan functionele cookies. Deze toestemming wordt gevraagd bij het eerste bezoek aan onze Website. U heeft steeds de mogelijkheid om de configuratie van uw computer aan te passen om ofwel alle cookies te aanvaarden, ofwel deze te weigeren of u te verwittigen wanneer een cookie wordt gebruikt.

Het weigeren van cookies kan ertoe leiden dat u bepaalde gepersonaliseerde services niet kunnen aangeboden worden, wat met zich mee kan brengen dat een volledig gebruik van alle eigenschappen van de Website niet mogelijk is. Als u het gebruik van alle of bepaalde cookies wenst te weigeren, kan u dit doen bij het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “cookies weigeren”. Verder kan u uw browserinstellingen aanpassen.

2. Soorten cookies

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, wordt er hoofdzakelijk een onderscheid gemaakt tussen:

Functionele cookies:

Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik en bepaalde functionaliteiten van de Website. Het weigeren van deze cookies kan ernstige gevolgen hebben voor het gebruik van de Website en kan ertoe leiden dat de Website niet weergegeven kan worden. Deze categorie omvat o.a. cookies om te registreren of een gebruiker al dan niet toegestemd heeft met het gebruik van cookies op de Website.

Deze cookies zullen gedurende maximum 2 maanden bijgehouden worden. Voor deze cookies dient geen toestemming gevraagd te worden.

Sessie of voorkeuren cookies:

Deze cookies dienen om het gebruik van de Website te vergemakkelijken, zoals bijvoorbeeld het u mogelijk maken om te navigeren doorheen de verschillende pagina’s en rubrieken op de Website. Naargelang het geval stoppen deze cookies met werken op het eind van een sessie (bijvoorbeeld wanneer u het browservenster sluit) of deze cookies onthouden voor een langere periode uw voorkeuren en keuzes op de Website. In het algemeen blijven deze cookies niet langer actief dan 6 maanden. Het uitschakelen van deze cookies kan ertoe leiden dat bepaalde pagina’s of rubrieken op de Website niet correct kunnen worden weergegeven of niet toegankelijk zijn.

Analytische cookies:

KMDA gebruikt analytische cookies om de prestaties, marketingstrategie en personalisatie van de Website te verbeteren door het verzamelen van informatie omtrent het aantal bezoekers, hoe bezoekers op de Website terecht komen en hoe zij de Website gebruiken (bijvoorbeeld welke pagina’s worden het meest bezocht). Analytische cookies zullen maximum 2 jaar bijgehouden worden.

Voor cookies geplaatst door derde partijen (Google Analytics) verwijzen wij graag naar de verklaringen op hun Website.

Niet-functionele cookies:

Deze cookies worden geplaats voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Deze cookies laten toe om na te gaan welke pagina’s van de Website u bezoekt, waar u gelokaliseerd bent, edm. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoond advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker worden getoond. Deze cookies worden maximum voor 2 jaar bijgehouden.

Permanente cookies:

Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookies. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die deze cookies heeft geplaatst.

Op de Website kan u zich akkoord verklaren met het gebruik van cookies zoals die in het cookiebeleid zijn opgenomen.

Cookies beheren

Andere voorwaarden

Op de aankoop van onze toegangstickets en online tickets zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Op de aankoop van een abonnement zijn onze abonnemensvoorwaarden van toepassing.

Contact met ons opnemen

Indien u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid of de wijze van informatieverstrekking op deze site hebt, kunt u contact met ons opnemen via privacy@kmda.org

Wijzigingen in ons privacybeleid

Indien er wijzigingen worden aangebracht in ons privacybeleid worden deze gepubliceerd op deze website. Bekijkt u regelmatig dit privacybeleid, vooral voordat u persoonsgegevens verstrekt. Dit privacybeleid is voor het laatst herzien in oktober 2019.