Abonnementsvoorwaarden

Abonnementsvoorwaarden Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen (Hierna: KMDA) 

Artikel 1: Abonnementen

Een persoon is abonnee van KMDA wanneer hij/zij in het bezit is van een geldig afgeleverde abonnementskaart op zijn/haar naam voor de duur van één jaar. De prijs van het abonnement wordt vastgesteld door de directie van de KMDA. 

Ieder persoon die 18 jaar is of ouder kan worden ingeschreven als abonnee van de KMDA en heeft de keuze tussen een persoonlijk abonnement of een gezinsabonnement. Kinderen van 3 tot 17 jaar kunnen worden ingeschreven als abonnee van de KMDA indien één van zijn/haar ouders een abonnement afsloot met jaarlijkse gezinsbijdrage en indien zij inwonend en ongehuwd zijn. Kinderen jonger dan 3 jaar hebben gratis toegang tot de tuinen (Zoo Antwerpen en Zoo Planckendael). 

1.1. Het abonnement met jaarlijkse persoonlijke bijdrage

Dit abonnement en aldus ook de abonnementskaart is strikt persoonlijk, staat op naam van de ingeschreven abonnee en bevat een foto. 

Het is ten strengste verboden een andere persoon van deze persoonlijk kaart gebruik te laten maken. 

1.2. Het abonnement met jaarlijkse gezinsbijdrage

Dit abonnement staat op naam van de gezinsleden die conform huidig artikel vallen onder het gezinsabonnement. Een gezin omvat ouders en ongehuwde inwonende kinderen onder 18 jaar (op datum van de aankoop van het abonnement). De ongehuwde, inwonende kinderen vanaf 18 jaar (zonder eigen kinderen) kunnen enkel nog meegenieten van het gezinsabonnement mits betaling van een extra jaarlijkse bijdrage (*) vastgesteld door de directie. 
Ook een ongehuwde, officieel inwonende broer, zus, vader, moeder, kleinkind of au-pair van de abonnee kan meegenieten van het gezinsabonnement mits betaling van een extra jaarlijkse bijdrage (*) vastgesteld door de directie. In dit geval moet er steeds een niet-bezegelde kopie van de gezinssamenstelling worden voorgelegd. 

Elk gezinslid dat valt onder het gezinsabonnement ouder dan 3 jaar bekomt een persoonlijke abonnementskaart op naam met foto. 

De persoon die een abonnement koopt voor minderjarige kinderen wordt geacht het ouderlijk gezag uit te oefenen over deze kinderen. 

Het is ten strengste verboden een andere persoon van deze persoonlijke kaart gebruik te laten maken. 

(*) op 1/1/2023 bedroeg deze bijdrage 50€ per persoon 

Opmerking 
Uit de echt gescheiden/niet langer samenwonende personen hebben de mogelijkheid een gezinsabonnement te nemen waarvan ook hun ongehuwde kinderen onder 18 jaar die NIET bij hen, maar bij de ex-partner inwonen, kunnen genieten (zie infra 1.3.c). Dit kan mits het voorleggen van de geboorteakte van het kind of het trouwboekje. Elk kind vanaf 3 jaar bekomt een persoonlijke toegangskaart op naam met foto. 

Let wel: de ex-partner kan NIET in het gezinsabonnement worden opgenomen; het gezinsabonnement wordt aan één van beide partners toegekend. Het abonnement wordt pas bij afloop van de geldigheidsperiode aangepast naar de nieuwe gezinssituatie. Dit op vraag van 1 van de partners. Persoonlijke geschillen behoren niet tot de verantwoordelijkheid van de KMDA. De andere partner kan nadien ook een eigen individueel of gezinsabonnement aankopen. 

1.3.a Het abonnement voor 60-plussers

Om in aanmerking te komen voor het gereduceerd tarief voor 60-plussers moet men aan de volgende voorwaarden voldoen: 
. voor een gezinsabonnement moet één van de partners (getrouwd of officieel samenwonend koppel) op de dag van aankoop de leeftijd van 60 bereikt hebben; 
. voor een persoonlijk abonnement moet men op de dag van aankoop de leeftijd van 60 jaar bereikt hebben 

1.3.b Het abonnement voor personen met een beperking

Om in aanmerking te komen voor het gereduceerd tarief voor mensen met een beperking moet minstens één gezinslid houder zijn van een European Disability Card.

De KMDA heeft het recht om ter bevestiging en controle van het statuut een kopie van deze European Disability Card te vragen. Deze kopie zal vernietigd worden binnen de 14 dagen na aankoop van het abonnement. 

1.3.c Het abonnement voor éénoudergezinnen 

Om in aanmerking te komen voor het gereduceerd tarief voor éénoudergezinnen moet men aan de volgende voorwaarden voldoen: de abonnementsbeheerder moet alleenstaand, gescheiden, weduwe/weduwnaar zijn of één van de partners ziet af van abonnement.
 
De persoon die een abonnement koopt voor minderjarige kinderen wordt geacht het ouderlijk gezag uit te oefenen over deze kinderen. 

1.3.d Het abonnement voor pleeggezinnen of adoptiegezinnen 

Om in aanmerking te komen voor het pleeggezinsabonnement gelden volgende voorwaarden: 
A. enkel kinderen die officieel door de rechtbank of jeugdinstelling werden toegewezen aan een gezin, voor een periode van minstens 50 dagen per jaar, kunnen mee van het abonnement genieten. Het volstaat dat het pleeg- of adoptiegezin hiervan een officieel erkend bewijs binnenbrengt dat op naam staat van het kind dat aan hen werd toegewezen; 

B. telkens wanneer er een nieuw kind wordt geadopteerd of wordt opgenomen in een pleeggezin, moet hiervan opnieuw een bewijs worden bezorgd; 

C. tehuizen of andere instanties komen niet in aanmerking voor een pleeggezinsabonnement 
(=adoptie), enkel gezinnen. 

De persoon die een abonnement koopt voor minderjarige kinderen wordt geacht het ouderlijk gezag of de (pleeg)voogdij uit te oefenen over deze kinderen. 

1.3.e Het abonnement voor studenten 

Om in aanmerking te komen voor het studentenabonnement (*) gelden volgende voorwaarden: onder student valt éénieder van 18 tot en met 25 jaar oud in het bezit van een bewijs van inschrijving van een (hoge)school of universiteit voor het lopende school- of academiejaar.

De inhoud van een studentenabonnement is identiek aan het individueel abonnement met uitzondering van de extra voordelen die de verlenger onder bepaalde voorwaarden krijgt. Het studentenabonnement is niet cumuleerbaar met andere acties, promoties of voordelen. Het studentenabonnement kan niet worden aangekocht in combinatie met andere acties, voordelen of promoties. De KMDA zal ter controle en bevestiging van het statuut vragen om een kopie van het inschrijvingsbewijs te bezorgen. Deze kopie zal vernietigd worden 1 maand na aankoop van het studentenabonnement. 

(*) op 1/1/2023 bedraagt het tarief voor een studentenabonnement 50 euro. 

1.4. Aanvang abonnement 

Het abonnement wordt telkenmale gesloten voor de duur van één jaar dat niet noodzakelijk samenvalt met het kalenderjaar. De directie kan de aanvangsdatum van het abonnement bepalen. Alle abonnementen aangekocht na 01/04/2013 zijn 365 dagen geldig vanaf de dag van aankoop. 

1.5. Abonnee-aandeelhouder 

Een persoon wordt beschouwd als abonnee-aandeelhouder wanneer hij/zij in het bezit is van een betalend abonnement én van tenminste één aandeel van de NV KMDA Onroerend Patrimonium. Het aandeel moet op naam zijn of bij de KMDA gedeponeerd zijn. Op de abonnementskaart wordt de vermelding aandeelhouder aangebracht door de directie van de KMDA. Een abonnee-aandeelhouder heeft de mogelijkheid per dag twee personen gratis mee te brengen naar de Zoo en naar het Zoo Planckendael tijdens de normale openingsuren. Dit voor een totaal van max. 10 personen per kalenderjaar. De aandeelhouder dient steeds de genodigden te vergezellen. Noch de echtgeno(o)t(e), noch de leden van het gezin van het abonnee-aandeelhouder kunnen in zijn/haar plaats handelen. 

1.6. Diefstal of verlies van de abonnementskaart 

Bij verlies van de abonnementskaart kan een duplicaat hiervan bekomen worden tegen betaling van een door de directie vastgestelde vergoeding (**). 
Bij diefstal kan men gratis een duplicaat bekomen, mits voorlegging van officiële aangifte bij de politie. 

(**) op 1/1/2023 bedroeg deze vergoeding 5€. 

1.7. Misbruik 

Bij misbruik van de abonnementskaart (o.a. doorgeven van de kaart) wordt deze onherroepelijk ingehouden zonder dat de abonnementsbijdrage pro rata kan worden teruggevorderd voor de resterende periode. De directie heeft steeds het recht een abonnee van een abonnement uit te sluiten wanneer hij/zij daden heeft gesteld die strijdig zijn met de belangen van de vereniging. Deze beslissing moet niet verantwoord worden. 

1.8. Overlijden 

Bij het overlijden van een abonnee vervalt het abonnement. De abonnementsbijdrage kan pro rata teruggevorderd worden voor de periode dat de persoon overleden is. Het abonnement kan overgenomen en verdergezet worden door een erfgenaam van de overledene mits aanpassing van de abonnementsbijdrage conform de huidige abonnementsvoorwaarden. 

1.9. Gebruik van de abonnementskaart 

Elke abonnee is verplicht bij elk bezoek zijn/haar abonnementskaart spontaan te tonen aan het controlepersoneel om toegang te kunnen krijgen tot het park. Bij een eerste keer vergeten van de abonnementskaart, verstrekt KMDA een gratis toegangsticket. Vergeet de abonnee de abonnementskaart voor een tweede keer binnen een periode van 365 dagen dient de abonnee een toegangsticket aan te kopen aan een door de directie vastgestelde prijs (***)  

(***) op 1/1/2023 bedroeg deze prijs 5€ per vergeten abonnementskaart. 

1.10 Foto op de abonnementskaart

Opdat een abonnementskaart geldig is, dient hierop een foto van de abonnee aanwezig te zijn. Deze foto kan een kopie van de foto op de identiteitskaart zijn. Het doel van deze foto is de abonnee te kunnen identificeren. Deze foto wordt bijgehouden door de KMDA maar niet verder gedeeld met andere externe partijen. De foto wordt opgeslagen door de KMDA zo lang het abonnement actief en daarna voor een periode van maximaal 5 jaar. Na deze bewaartermijn zal de KMDA overgaan tot verwijdering van de foto. 

1.11. Bedrijfskortingen 

De KMDA maakt met sommige werkgevers een overeenkomst waarmee zij aan de werknemers van deze werkgevers een korting toekent op hun abonnement. Voor het bekomen van deze korting dient de werknemer een document te vervolledigen dat ter beschikking wordt gesteld door de werkgever. De KMDA zal dit formulier bijhouden tot 2 jaar na aankoop, daarna gaat het over tot verwijdering. Op vraag van de werkgever kan de KMDA dit formulier ter beschikking stellen ter consultatie. De KMDA zal nooit op een lopend abonnement een terugbetaling doen ter waarde van deze korting. Een bedrijfskorting dient vooraleer over te gaan tot de aankoop van het abonnement aangevraagd te worden. 

De bedrijfskorting is enkel geldig wanneer de werknemer die van de korting geniet zelf mee op het abonnement staat. De bedrijfskorting is strikt persoonlijk. Deze kan niet doorgegeven worden aan familie of vrienden en kan ook niet gebruikt worden voor twee individuele abonnementen binnen hetzelfde gezin.

Artikel 2: Voordelen 

1. De personen met een geldige abonnementskaart hebben dagelijks vrije toegang tot de tuinen (Zoo Antwerpen en Zoo Planckendael) gedurende de looptijd van hun abonnement en dit alle dagen dat de tuinen geopend zijn (momenteel 365 dagen per jaar), behoudens overmacht, gedurende de uren die door de directie worden bepaald (bij de ingangspoort aangekondigd en tevens te vinden op www.zooantwerpen.be en www.zooplanckendael.be). Toegang tot nocturnes of evenementen buiten de gebruikelijke openingsuren is niet inbegrepen. 

2. De personen met een geldige abonnementskaart kunnen ook deelnemen aan de voor hen ingerichte manifestaties in de zalen (o.a. concerten, voordrachten, films enz.). Voor sommige van deze initiatieven dient nog bijkomend een bijdrage betaald te worden die door de directie wordt vastgesteld. Meer gedetailleerde informatie hierover wordt steeds verstrekt op de website of via Mijn Zoo.

3. De abonnementskaart kan eveneens recht geven op bijkomende voordelen waarvan de lijst te raadplegen is op www.zooantwerpen.be en www.planckendael.be. De KMDA is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen aan de inhoud of looptijd van de voordelen bij externe partners. 

4. Abonnees die ook grootouder zijn, kunnen hun kleinkinderen van 3 t.e.m. 17 jaar meebrengen mits aankoop van een speciale "kleinkinderkaart" geldig voor 10 beurten. De prijs van deze kaart wordt vastgesteld door de directie (****). Deze kleinkinderkaart is enkel geldig voor Zoo Antwerpen en  Zoo Planckendael én indien het kind vergezeld wordt van één van de grootouders. Deze kaart is niet geldig voor petekinderen, nichtjes en neefjes…, maar enkel voor kleinkinderen. K(leink)inderen jonger dan 3 jaar hebben gratis toegang tot de tuinen. 

5. Voordelen in de shops of horecaverkooppunten van Zoo Antwerpen en Zoo Planckendael 
kunnen enkel verkregen worden op vertoon van een geldige abonnementskaart. 

(****) op 1/1/2023 bedroeg deze bijdrage 75 euro

Artikel 3: Gegevensbeschermingswetgeving

KMDA zal alle gegevensbeschermingswetgeving die van toepassing is, zowel nationaal, Europees als internationaal naleven voor alle ontvangen persoonsgegevens.

Als persoonsgegevens wordt gezien alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator (naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon). 
Voor de toepassing van de gegevensbeschermingswetgeving zal de toestemming gevraagd worden aan de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid over het kind draagt voor de rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens. Dit is enkel van toepassing voor kinderen jonger dan 16 jaar. Indien het kind ouder is dan 16 jaar, volstaat zijn/haar toestemming voor rechtmatige verwerking.

Persoonsgegevens worden verzameld om een optimaal gebruik van de abonnementskaart te garanderen. De gegevens zullen bijgehouden worden tot 5 jaar na afloop van de geldigheidsduur van het abonnement. Na deze termijn zal KMDA overgaan tot het anonimiseren van deze persoonsgegevens. 
Indien bij aankoop een account werd aangemaakt door het abonnement zullen de persoonsgegevens bijgehouden worden tot 2 maanden na verwijdering van het account, daarna zal KMDA overgaan tot anonimiseren. 
Elke abonnee heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van zijn/haar persoonsgegevens, alsook zijn/haar persoonsgegevens te verbeteren, te beperken, aan te vullen of te verwijderen. 
Elke abonnee kan zich verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen indien KMDA geen wettelijk of algemeen belang heeft voor de verwerking. U kan KMDA steeds contacteren via volgend e-mailadres: privacy@kmda.org. 
Indien u een klacht wil indienen wegens schending van uw persoonsgegevens dient u zich te richten naar de toezichthoudende autoriteit. Hiervoor dient u contact op te nemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, www.privacycommission.be of commission@privacycommission.be.

Artikel 4: Informatie- en marketingmails

KMDA zal naar het doorgegeven e-mailadres verschillende informatiemails sturen tijdens de geldigheidsperiode van het abonnement. Deze informatiemails hebben de bedoeling om abonnees op de hoogte te brengen van veranderingen in het park, parkeermogelijkheden, prijzen, praktische informatie, bedankingen en dergelijke meer. 
Wanneer het einde van de geldigheidsperiode van het abonnement nadert, zal KMDA de abonnementhouder hiervan op de hoogte brengen. Dit door het versturen van een e-mail enkele weken voor het einde van de geldigheidsperiode en enkele brieven na verloop van de geldigheidsperiode.
Voor marketingmails dient de abonnementhouder vrijwillig toestemming te geven. Marketingmails zijn e-mails met een commerciële boodschap die op regelmatige basis worden gestuurd. De gegeven toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden zonder hiervoor een reden op te geven. 

Artikel 5: Algemene bepalingen 

1. Het aankopen van een abonnement houdt een onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van de abonnementsvoorwaarden van de vereniging in. 
2. Het aankopen van een abonnement houdt een onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van het parkreglement van onze parken in. Het parkreglement is beschikbaar aan de ingang van onze parken of op www.zooantwerpen.be of www.planckendael.be. 
3. Het is de abonnee verboden, tenzij tegen betaling van de vastgestelde toegangsprijs, in de tuin of de zalen personen binnen te brengen die op grond van dit reglement geen kosteloos toegangsrecht bezitten. 
4. Onaangepast gedrag tijdens het bezoek machtigt de directie tot het tijdelijk of definitief intrekken van het toegangsrecht. De veroorzaker is aansprakelijk voor aangebrachte letsels of schade. 
5. De organisatie van muziekuitvoeringen of culturele en recreatieve manifestaties is afhankelijk van de omstandigheden en van de beschikbare middelen. De directie neemt daarover geen verbintenissen op zich. 
6. Indien Zoo Antwerpen of Zoo Planckendael door overmacht voor een bepaalde periode zouden gesloten worden kan de prijs van het abonnement onder geen beding proportioneel worden teruggevorderd van de KMDA. 
7. Voor al de in dit reglement niet voorziene omstandigheden is de directie bevoegd alle passende maatregelen in het belang van de Maatschappij en haar abonnees te treffen. 

September 2023